นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)

วธ. เปิดเผย การดำเนินงานกิจกรรม โครงการต่างๆในช่วงปี 65-66

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า การดำเนินงานกิจกรรม โครงการต่างๆ ของ วธ.ในช่วงปีงบประมาณ 2565-2566 เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ล่าสุดคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ มีมติเห็นชอบโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบ 2567

โดยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้ประกาศรายชื่อโครงการที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโครงการสำคัญเรียบร้อยแล้ว โดยในส่วนของ วธ.เป็นที่น่ายินดีว่าได้รับคัดเลือกทั้งหมด 43 โครงการ งบรวม 854,142,995 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่ได้รับการคัดเลือกเพียง 7 โครงการ

นางยุพากล่าวต่อว่า สำหรับโครงการที่ผ่านการคัดเลือก 43 โครงการ ดังนี้

1.ด้านความมั่นคง 1 โครงการ ได้แก่ โครงการสนับสนุนนโยบายส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

2.ด้านการต่างประเทศ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการโขน 4 ทวีป กรมศิลปากร (ศก.), โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านศาสนากับต่างประเทศ กรมการศาสนา, โครงการมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ (Thailand Biennale) สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.)

3.ด้านอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 1 โครงการ ได้แก่ การจัดทำทะเบียนศิลปิน บุคลากร แรงงานและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (สป.วธ.)

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)

4.ด้านการท่องเที่ยว 19 โครงการ อาทิ โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรือจมให้เป็นจุดดำน้ำท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ศก., งานมหกรรมวัฒนธรรมไทยผ้าทออีสาน “งามศิลป์ ถิ่นภูษา” สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ชัยภูมิ, โครงการ “มหกรรมเมืองแห่งขุนเขา ศิลปะแห่งศรัทธา สีสันแห่งชาติพันธุ์ ตะวันตกสุดแดนสยาม” สวจ.แม่ฮ่องสอน, โครงการจัดทำสถิติเศรษฐกิจวัฒนธรรมเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ และตอบตัวชี้วัดเฉพาะสำหรับวัฒนธรรมในวาระ 2030 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ UNESCO ของ สป.วธ., โครงการ “พัฒนาชุมชนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และส่งเสริมผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย CPOT เพื่อการท่องเที่ยว” ประจำปีงบ 2567 ของ สวจ.กำแพงเพชร, โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภาพยนตร์ไทยและโลก หอภาพยนตร์ฯ โครงการสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนาและผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

5.ด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 16 โครงการ อาทิ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมเพื่อประชาชนด้วย QR AR หรือ VR และโครงการพิพิธภัณฑ์บันดาลไทย : การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากคุณค่าวัตถุทางวัฒนธรรมของพิพิธภัณฑ์ ศก., โครงการศิลป์สร้างทางสุขของ สศร.และโครงการจัดฉายภาพยนตร์เพื่อส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อแห่งการเรียนรู้ ของหอภาพยนตร์ฯ 6.ด้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 1 โครงการ ได้แก่ โครงการเสริมสร้างเครือข่ายส่งเสริมคุณธรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) ศูนย์คุณธรรมฯ 7.ด้านเศรษฐกิจฐานราก 2 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย สศร.และโครงการส่งเสริมการออกแบบลายผ้าตามอัตลักษณ์จังหวัดร้อยเอ็ด สวจ.ร้อยเอ็ด

“โครงการที่เสนอโดย วธ.ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ย้ำประเด็นการใช้ทุนทางวัฒนธรรมยกระดับเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สินค้า และบริการทางวัฒนธรรม มุ่งบรรลุยุทธศาสตร์ วธ.ขับเคลื่อน Soft Power และส่งเสริมค่านิยมที่ดี คาดว่าสภาพัฒน์จะนำเสนอผลการพิจารณาต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อให้ความเห็นชอบ และเข้าสู่กระบวนการจัดสรรงบต่อไป” นางยุพา กล่าว

UFA Slot

Releated